Úvod
Družstvo
Kontakty

 
Dopravně provozní řád (platný od 1. 1. 2011)

továrního areálu Svit - B.A. Zlín platný v části areálu ve správě společnosti SPBAZ, družstvo.


 K zajištění bezpečného a spolehlivého provozu dopravních prostředků na pozemních komunikacích v Baťově areálu, ale i zpevněných manipulačních plochách a chodnících

v y d á v á,

SPBAZ, družstvo, sídlem Zlín, tř. T. Bati 650, PSČ: 762 02, IČ: 262 76 682, zaps. v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Brně, odd. Dr., vl. 3440 (dále jen „správce“) jako provozovatel pozemních komunikací v Baťově areálu tento dopravně provozní řád.

 

I. KOMUNIKACE V BAŤOVĚ AREÁLU

1. Pozemní komunikace v Baťově areálu jsou ve smyslu § 2 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů v kategorii účelové komunikace.

2. K žádosti správce bylo Odborem dopravy Magistrátu města Zlína jako příslušným silničním správním úřadem dle ustanovení § 40 odst. 5 písm. c) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích sděleno, že komunikace v tzv. továrním areálu Svit Zlín jsou ve smyslu § 7 odst. 2 výše citovaného zákona v kategorii účelové neveřejně přístupné komunikace.

3. Účelové neveřejně přístupné komunikace v Baťově areálu nejsou přístupné veřejně ale v rozsahu a způsobem, který stanoví správce jako jejich provozovatel. 

 

II. ÚČEL A VĚCNÝ ROZSAH DOPRAVNĚ PROVOZNÍHO ŘÁDU

1. Dopravně provozní řád stanovuje povinnosti uživatelů pozemních komunikací v Baťově areálu při pohybu a obsluze silničních vozidel.

2. Dopravně provozní řád je závazný pro všechny účastníky provozu a subjekty, které se pohybují v Baťově areálu a týká se všech dopravních prostředků motorových i nemotorových a všech zařízení sloužících vnitřní dopravě a to jak na pozemních komunikacích tak i na zpevněných a manipulačních plochách.

3. Cílem dopravně provozního řádu je zajistit bezpečnou dopravu, plynulou dopravní obslužnost v Baťově areálu a současně i ochranu zdraví všech osob, které se z pracovních či jiných důvodů v Baťově areálu pohybují.

4. Se základními pravidly provozu v Baťově areálu jsou uživatelé a návštěvníci Baťova areálu seznámeni prostřednictvím informačních tabulí umístěných u vjezdů do areálu.

5. Všichni uživatelé Baťova areálu jsou povinni seznámit se při zahájení činnosti v Baťově areálu s tímto dopravně provozním řádem a dodržovat jeho ustanovení.

 

III. ORGANIZACE DOPRAVY

1. Vjezd do Baťova areálu a výjezd z něj je povolen pouze přes označené stanoviště (vozové brány) správce umístěné:


- budova 91
- most Alpiq
- budova 33-34
- Interspar
 

vozové brány jsou i brankami pro pěší. Provozní doba jednotlivých stanovišť je průběžně dle potřeby aktualizovaná. Platný stav je k dispozici na každé bráně, v kanceláři družstva a u pověřené osoby. Správce si vyhrazuje právo měnit organizaci dopravy (umístění vozových bran) tak, aby byla dopravní obslužnost Baťova areálu zajištěna co nejefektivněji.

2. Vjezd do Baťova areálu je vyznačen informativními svislými dopravními značkami. Vjezd do Baťova areálu je povolen pouze se souhlasem správce za účelem zajištění dopravní obslužnosti, provozů a zásobování subjektů v Baťově areálu.

3. Užívání komunikací v Baťově areálu je zpoplatněno a to formou úhrady jednorázového vjezdního oprávnění, které je službou na stanovištích (vozových branách) inkasováno při výjezdu z Baťova areálu.

3.1 Řidič, není povinen platbu za jednorázové vjezdní oprávnění hradit v případě, že bude doklad, který při vjezdu na stanovišti převezme opatřen příslušnou známkou nebo se prokáže oprávněním k užívání komunikací (vjezdní kartou), kterou je možné u správce zakoupit.

3.2 Výši poplatku za jednorázové vjezdní opatření, známek a oprávnění k užívání komunikací v Baťově areálu (vjezdní karty) určuje správce. Aktuální ceník je k nahlédnutí na stanovištích (vozových branách).

3.3 Oprávnění k užívání komunikací – vjezdní kartu vydává správce v jím schválené grafické podobě.  Oprávnění je platné pouze pro období, které je na něm vyznačeno. Správce umožňuje přenositelnost oprávnění k užívání komunikací (vjezdní karty). Oprávnění je majetkem správce a je uživateli vypůjčeno pro zajištění užívání komunikací. Správce vede evidenci zapůjčených vjezdních oprávnění.

Zakazuje se rozmnožování, kopírování, šíření a napodobování oprávnění k užívání komunikací v Baťově areálu. Nikdo není oprávněn údaje na oprávnění k užívání komunikací (vjezdní kartě) měnit či doplňovat. Jakékoliv zneužití oprávnění k užívání komunikací bude řešeno za asistence Policie ČR. Služba na branách je oprávněna zadržet každé padělané, pozměněné či zneužité oprávnění k užívání komunikací.  Správce není oprávněn vydávat nové oprávnění k užívání komunikací za oprávnění ztracené, zničené, odcizené či poškozené.

3. Osobám mladším 15-ti let bude vstup do Baťova areálu povolen pouze v doprovodu zákonného zástupce a to na jeho odpovědnost. 

4. Účastníci provozu na pozemích komunikacích v Baťově areálu, kteří používají silniční vozidla, multikáry, motocykly, traktory, motorové vozíky, jízdní kola apod. jakož i chodci jsou povinni se při provozu řídit zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a provedeným dopravními značením.

6. Provoz na pozemních komunikacích v Baťově areálu je regulován svislým a vodorovným dopravním značením. Ke svislému dopravnímu značení uvnitř Baťově areálu se používají značky stanovené přílohou k zákonu č. 361/2000 Sb.. Kontrolu a údržbu dopravního značení zajišťuje správce Baťova areálu.

7. Při přepravě nebezpečných chemických látek a přípravků jsou účastníci provozu na pozemních komunikacích v Baťově areálu povinni dodržovat zejména ustanovení zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích, zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě a Vyhlášky Ministerstva zahraničí ČR o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).

8. Řidiči a chodci jsou povinni chovat se ohleduplně k ostatním účastníkům silničního provozu a současně věnovat jízdě a chůzi v Baťově areálu zvýšenou pozornost.

 9. Nejvyšší dovolená rychlost na pozemních komunikacích v Baťově areálu je pro:

- silniční vozidla (automobily, autobusy, motocykly)           30 km/hod
- zvláštní vozidla a jízdní kola       10 km/hod.

 

IV. ODPOVĚDNOST A POVINNOSTI PŘI DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI BAŤOVA AREÁLU

1. Vlastníci nemovitostí jsou povinni poučit své nájemce o ustanoveních tohoto dopravně provozního řádu a vyžadovat jeho dodržování.

2. Doprava v subareálech a v objektech je řešena dopravně-provozními řády vydanými vlastníky jednotlivých, řádně označených subareálů.

3. Všeobecná odpovědnost vlastníků nemovitostí a vedoucích zaměstnanců společností působících v Baťově areálu:

- odpovídají za technický stav, bezpečný a spolehlivý provoz svých dopravních prostředků a zařízení, které se pohybují v Baťově areálu,
- pověřují své pracovníky - uživatele motorových dopravních prostředků odpovědností za jejich bezpečný a spolehlivý provoz,
- ověřují a kontrolují oprávnění řidičů - zaměstnanců k řízení svěřených dopravních prostředků,
- v souladu s ustanovením § 48 odst. 1 z.č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů a z.č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, zajišťují ve stanovených termínech povinné školení řidičů vozidel a motorových vozíků,
- seznamují své pracovníky s tímto dopravně provozním řádem.

4. Ustanovení tohoto článku se týkají přiměřeně i řidičů jiných vozidel vjíždějících do Baťova areálu (obchodní partneři a návštěvníci).

 

V. OBECNÉ ZÁSADY PRO PROVOZ NA KOMUNIKACÍCH

1. Veškeré komunikace musí být průjezdné a sjízdné. Uživatelé komunikací v Baťově areálu jsou povinni je užívat v souladu s jejich účelem tak, aby nedošlo k jejich poškození či znehodnocení.

2. Na komunikacích je zakázáno stát, parkovat, ošetřovat nebo opravovat jakékoliv dopravní prostředky. Výjimku v mimořádných případech může povolit osoba pověřená správcem, která rovněž na náklady žadatele zabezpečí opatření pro bezpečný provoz v předmětné lokalitě.

3. Na komunikacích se nesmějí skladovat žádné materiály, stroje zařízení apod., které by tvořily překážku silničního provozu. V případě výjimky povolené pověřenou osobou musí být zajištěn bezpečný průjezd příslušnou lokalitou. Případné náklady spojené se zabezpečením bezpečného průjezdu hradí žadatel.

4. Je zakázáno neoprávněně odstraňovat, zakrývat, přemísťovat, osazovat nebo pozměňovat dopravní značky a dopravní zařízení, anebo na těchto věcech cokoliv umísťovat. 

5. Na všech komunikacích se jezdí vpravo, chodci jsou povinni na komunikaci bez chodníku používat levého okraje vozovky.

6. Uživatelé komunikací jsou povinni dodržovat předpisy o ochraně životního prostředí, bezpečnosti práce a požární ochraně.

7. Mimo vyznačené plochy je zakázáno odstavovat, opravovat a udržovat jakékoliv dopravní prostředky. Řidiči motorových vozidel musí při parkování respektovat obecně platné zákony, vyhlášky, pravidla a dopravní značení v Baťově areálu. V případě parkování svých vozidel musí řidiči respektovat zejména soukromý majetek. Nesmějí parkovat na vyznačených soukromých parkovištích u budov bez souhlasu vlastníka parkoviště.

8. Účastníci provozu na pozemních komunikacích v Baťově areálu odpovídají za technický stav, bezpečný provoz dopravních prostředků a zabezpečují provoz podle platných obecně závazných právních předpisů. Vlastníci či uživatelé nemovitostí v Baťově areálu odpovídají za to, že jejich dopravní prostředky řídí a obsluhují pouze osoby oprávněné či profesně způsobilé disponující příslušným řidičským oprávněním. Toto ustanovení platí i pro jakékoliv osoby, které jsou účastníky provozu na pozemních komunikacích v Baťově areálu.

9. Jakékoliv přerušení silniční komunikace (překopy, zúžení, snížení, opravy apod.) bude správcem prováděno na základě předchozího upozornění. V případě nebezpečí z prodlení (živelní pohromy, dopravní nehody, zřícení nebo poškození objektů) uzavře správce neprodleně příslušnou část pozemní komunikace a uzavření alespoň provizorním způsobem označí. V případě havárie inženýrské sítě nebo jiného vedení je povinen příslušnou část pozemní komunikace neprodleně uzavřít a alespoň provizorně označit vlastník této inženýrské sítě nebo tohoto vedení a věc neprodleně oznámit správci. Do profilu komunikací nesmí zasahovat výstupky, sloupy, předměty, stroje apod. Na pozemních komunikacích se nesmí skladovat žádné materiály.

10. Kolejová doprava má přednost před všemi dalšími druhy doprav a chodci. Je zakázáno skladovat materiál, parkovat vozidla v těsné blízkosti před a za vlečkovými přejezdy a dále tak, aby bylo zakryto označení těchto přejezdů.

11. Motorová vozidla mohou jezdit pouze po vozovkách se zpevněným povrchem. Výjimku tvoří pracovní stroje samojízdné a přípojné při stavebních pracích. Vjíždění silničních vozidel na chodníky je zakázáno. Výjimku může v nezbytném případě povolit správcem pověřená osoba. Náklady vynaložené na odstranění případně vzniklých škod hradí žadatel.

12. Účastníci provozu na pozemních komunikacích v Baťově areálu jsou povinni se chovat tak, aby byl zajištěn trvalý příjezd a přístup ke všem objektům, podzemním a nadzemním hydrantům a dalším věcným prostředkům požární ochrany vBaťově areálu.

13. Každý je povinen respektovat zákazy vstupů či vjezdů do prostor takto označených.

 

VI. ÚDRŽBA, OPRAVY KOMUNIKACÍ A ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDŮ

1. Každý účastník provozu na komunikacích v Baťově areálu odpovídá za případnou škodu na účelových komunikacích nebo jejích součástech a příslušenství, kterou způsobí. Stejně tak odpovídá za škodu, kterou takto případně způsobí na majetku třetích osob.

2. Způsobí-li účastník provozu poškození nebo znečištění komunikací v Baťově areálu, které způsobí nebo může způsobit závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti, je povinen znečištění nebo poškození svým nákladem odstranit nebo zajistit jeho odstranění a to v případě znečištění nejpozději do 24 hodin a v případě poškození dle jeho povahy nejpozději do 14-ti dnů, nestane-li se tak, je povinen uhradit správci náklady spojené s odstraněním znečištění a s uvedením pozemní komunikace do původního stavu. V případě, že poškození nebo znečištění komunikace způsobí pracovník, zaměstnanec nebo obchodní partner subjektu provádějícího v Baťově areálu podnikatelskou nebo jinou činnost odpovídá za uvedení komunikací do původního stavu tento subjekt.

3. Pokud dojde k poškození nebo znečištění komunikace, vytvoření pevné překážky nebo poškození zařízení vlečky, jsou osoby, které takovou skutečnost způsobily povinny to bez odkladu ohlásit správci.

4. Za udržování a drobné opravy komunikací v Baťově areálu odpovídá správce. Běžný úklid komunikací, včetně sněhu, náledí a posypu zajišťuje osoba pověřená správcem.

5. Za čištění a udržování provozních komunikací, které jsou součástí subareálů nebo jednotlivých provozů osob působících v Baťově areálu odpovídají tyto osoby.

6. Správce neodpovídá ani neručí za škody způsobené na vozidlech nebo majetku v prostorech Baťova areálu.

 

VII. POSTUP PŘI NEHODÁCH MOTOROVÝCH VOZIDEL

1. Při dopravní nehodě na komunikacích uvnitř Baťova areálu bude postupováno dle zákona č. 361/2000 Sb. Účastníci dopravní nehody jsou povinni bez odkladu nahlásit tuto skutečnost správci.

2. Při dopravní nehodě je každý účastník nebo svědek povinen setrvat na místě do příchodu Policie ČR vyžadují-li to příslušná zákonná ustanovení nebo se na místo vrátit po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo ohlášení nehody.

 

VIII. DOHLED V BAŤOVĚ AREÁLU, SLUŽBA NA BRANÁCH

1. Dohled při provozu v Baťově areálu a zajištění obecné bezpečnosti zajišťuje bezpečnostní agentura určená správcem ve spolupráci s Městskou policí města Zlín a Policí ČR.

Správce informuje vlastníky či uživatele nemovitostí v Baťově areálu o bezpečnostní agentuře zajišťující ostrahu Baťova areálu. Správce ani jím pověřená bezpečností agentura v žádném případě nezajišťují ani nejsou povinni zajišťovat přímou ostrahu majetku vlastníků či uživatelů v Baťově areálu nebo jejich jednotlivých subareálů.
 
2. Pracovníci bezpečnostní agentury upozorňují příslušné policejní složky a následně i správce na zvlášť závažné závady při dodržování ustanovení tohoto dopravně provozního řádu a porušování pravidel provozu na pozemních komunikacích.

3. Každý kdo se nachází v Baťově areálu je za účelem dodržování tohoto dopravně provozního řádu povinen sdělit a prokázat účel svého působení v Baťově areálu a podrobit se dle potřeby rovněž kontrole stavu nákladu a vozidla.

Pracovníci bezpečnostní agentury nemají bez dalšího přístup do prostor vlastníků či uživatelů nemovitostí v Baťově areálu.

4.  Pracovníci bezpečnostní agentury jsou správcem pověřeny zabránit páchání trestné činnosti na území Baťova areálu nebo porušování jiných obecně závazných právních předpisů zejména v oblasti ochrany životního prostředí. Bezpečnostní agentura zabrání vstupu do Baťova areálu osobám, které se chovají nepřístojně a závadně (zjevně pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, agresivní vystupování apod.). Jednotlivé případy řeší bezpečnostní agentura v rámci svých pravomocí ve spolupráci se správcem, s Městskou policí města Zlín a Policií ČR.

5. Bezpečnostní agentura provádí službu na stanovištích (vozových branách) při vjezdu a výjezdu z Baťova areálu. Bezpečnostní agentura je pověřena správcem podle jeho pokynů inkasovat od řidičů vyjíždějících vozidel stanovené poplatky za užívání komunikací, pokud se řidiči těchto vozidel neprokáží platným "oprávněním k užívání komunikací" nebo "jednorázovým oprávněním" opatřeným příslušnou známkou

 

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dopravně provozní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2011
2. Správce si vyhrazuje právo tento dopravně provozní řád měnit nebo doplňovat dle potřeby.
3. Dopravně provozní řád je vždy v aktuálním znění přikládán ke smlouvě o společném užívání a je zveřejněn na webových stránkách správce www.spbaz.cz.
4. Pověřenou osobou ve věcech tohoto dopravně provozního řádu je za správce pan Antonín Kopp, tel. 577 523 668.

Ve Zlíně dne 15.12.2010


                                                                                                                         Ing. Čestmír Vančura
                                                                                                                         předseda představenstva 
                                                                                                                         SPBAZ, družstvo

 
IT - HELP. cz, s.r.o.